Sein Dasein

askBackward
  • (Source: timblanks, via devon-aoki)